Využíváme metodiku aktivního prožitkového vzdělávání, kombinujeme prvky tréninku, zážitkové pedagogiky a koučinku, používáme široké spektrum her, scének, názorných aktivit, praktických příkladů, technik individuálního mapování apod.

V našich kurzech směrujeme k objevování pomocí vlastní zkušenosti, protože tak si klíčové myšlenky dokážeme nejlépe zapamatovat a převést do vlastní dovednosti.

Do kurzu většinou patří:

Teoretický základ - nezbytně nutné znalostní zázemí k tématu. Složité koncepty převádíme do jednoduchých a dobře srozumitelných nástrojů.

Praktická cvičení – aktivní zapojení účastníků do řešení praktických příkladů, nácvik konkrétních technik, uvědomování si „co funguje", „co nefunguje"; porozumění tomu "proč to tak je". Použití vyučovaných technik a metod v reálných situacích z každodenní praxe účastníků. Nácvik a zpětná vazba lektora i kolegů.

Vstupní a výstupní mapování – na jaké úrovni se nacházíme na začátku / na konci, ocenění progresu

Integrace - co si odnáším, Jak to použiji, Jak to udržím a budu dále rozvíjet

Moderované diskuse
Scénky, Hraní rolí, Případové studie
Práce ve dvojicích a ve větších skupinách
Energetizace, motivace

Těžiště kurzu je v praktických aktivitách a vlastním prožitku, teorie tvoří nezbytný rámec jednotlivých témat. Prožitkové aktivity s lektorskou zpětnou vazbou a zpětnou vazbou účastníků nesou výrazný potenciál tzv. „aha efektu", jehož prostřednictvím si účastníci sami uvědomí, proč je daný klíčový princip důležitý pro jejich pracovní i osobní život a jaký užitek mu přinese, bude-li jej aplikovat.